(1)
PAYAL R. RAJPUT, ANERI S. THAKKAR AND VI, P. C. P. M. S. C. P. 9. FLORAL STUDY OF SAHASTRALINGA TANK, PATAN (NORTH GUJARAT) by PANKAJ C. PRAJAPATI, MONTU S. CHAUHAN, PRAVIN D. BAROT, GAYATRI R. RAJPUT, PAYAL R. RAJPUT, ANERI S. THAKKAR AND VILAS B. CHAUDHARI. lifesciencesleaflets 2018, 96, 40 to 47.