(1)
PAYAL R. RAJPUT, ANERI S. THAKKAR AND VI, P. C. P. M. S. C. P. 9. FLORAL STUDY OF SAHASTRALINGA TANK, PATAN (NORTH GUJARAT) by PANKAJ C. PRAJAPATI, MONTU S. CHAUHAN, PRAVIN D. BAROT, GAYATRI R. RAJPUT, PAYAL R. RAJPUT, ANERI S. THAKKAR AND VILAS B. CHAUDHARI. LSL 2018, 96, 40 to 47.